کتاب ,تاریخ ,نوشته ,مورخ ,بروس ,تاریخ ایران ,مورخ کیست ,بروس مورخ

بروس (مورخ) کیست ؟


تاریخ ایران (بخش28)


" کاهن مردوک ، رب النوع بزرگ کلدانی ها در بابل ، و معاصر اسکندر و سلوکی های اولی بود . این شخص تاریخ کلده را به زبان یونانی در سه کتاب نوشت و آنرا به "آنتیوخوس سوتر" سلوکی (281 - 262 ق م) هدیه کرد . اسم کتاب به یونانی خالدایکا بوده که همان کلده است . در کتاب اول اساطیر و افسانه های بابلی تا طوفان نوشته شده ، کتاب دوم حاوی اساطیر و تاریخ است تا سلطنت تیگلات پی لیستر چهارم آسوری (745 - 727 ق . م) و کتاب سوم حاکی از تاریخ دوره های دیگر تا فوت اسکندر . چون مدارک این مورخ خطوط میخی قدیم بوده ، نوشته های او را کشفیات جدید تایید می کند و از این جهت خیلی مهم است . لکن کتاب او به ما نرسیده و اطلاعاتی که راجع به او و نوشته های او دارند از طریق کتب مصنفین و مولفینی است مانند یوسف فلاویوس ، آفریکن و اوسویوس . اقتباساتی که اینها از بروس کرده اند مربوط به عهود بسیار قدیم و بعد به وقایعی است که به تسخیر بابل بدست کوروش بزرگ خاتمه می یابد ."


 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 90 - 89


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357  

منبع اصلی مطلب : باستان
برچسب ها : کتاب ,تاریخ ,نوشته ,مورخ ,بروس ,تاریخ ایران ,مورخ کیست ,بروس مورخ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تاریخ ایران (28) : بروس (مورخ) کیست ؟